Onze school

Zorg en begeleiding

Op de ISK Walcheren zijn de groepen klein. De reguliere groepen bestaan uit maximaal 15-17 leerlingen. Een alfabetiseringsklas bestaat uit maximaal 10-12 leerlingen. Doordat de groepen klein zijn kan de docent maatwerk leveren en de leerlingen individuele aandacht geven. In periodieke leerlingbesprekingen worden resultaten, welbevinden en zorg m.b.t. de leerlingen doorgesproken.

Mentor

Iedere groep heeft een mentor. Dit is een docent die de leerlingen van deze groep begeleidt, ondersteunt en coacht. De mentor volgt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van schoolgang, studie, motivatie, persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en gedrag. Op het lesprogramma staat ook een mentoruur. Tijdens dit lesuur zal de mentor speciale lessen verzorgen, gesprekken voeren met de leerlingen en extra les en (huiswerk-) begeleiding bieden. Leerlingen die een probleem hebben op school of thuis kunnen hierover met hun mentor praten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers van de leerling. De mentor kan indien nodig een leerling inbrengen bij het zorgteam van de school.

Remedial Teaching

Op de ISK Walcheren wordt Remediale Hulp (RT) geboden aan leerlingen die moeite hebben met een vak of vak-onderdeel. De leerling krijgt dan bijvoorbeeld extra les, hulp, uitleg en/of huiswerk van een docent.

Zorgteam

Het zorgteam van de ISK Walcheren bestaat uit: mevr. Judith Sinnige (orthopedagoog), mevr. Astrid de Jong (zorg coördinator/trajectbegeleider), mevr. Anne-Marie Verburg (trajectbegeleider), mevr. Irene Duden (teamleider), mevr. Caroline Schouwenaar (coördinator).
Het zorgteam wordt ingeschakeld als de situatie rond de leerling niet naar wens verloopt.
Het kan gaan om problemen van diverse aard (b.v. vervoer, medisch, sociaal, gedrag, absentie). Het zorgteam inventariseert de situatie, zet ondersteuning in gang, monitort deze en is zo nodig betrokken bij de communicatie met ouders.

Orthopedagoog

Als er zorgen zijn over het psychisch welbevinden van een leerling op school, wordt de leerling besproken met de orthopedagoog van de ISK. De orthopedagoog neemt ook deel aan leerlingbesprekingen. De orthopedagoog kan indien nodig een observatie in de klas doen of dossieronderzoek. Als nader onderzoek nodig is, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders/voogd van de leerling. Soms heeft een leerling begeleiding of behandeling nodig om goed te kunnen functioneren op school. Dit gebeurt alleen na toestemming van ouders/voogd.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider kan leerlingen die moeite hebben om goed te functioneren in de klas coachen of ondersteunen. Voorbeelden zijn: problemen met concentratie, problemen bij het maken van contact met anderen, hulp bij faalangst, ondersteuning als een leerling lange tijd ziek is.

Zorg en Advies Team (ZAT)

Het volledige ZAT bestaat uit de volgende personen: de jeugdarts, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren, , de orthopedagoog, de trajectbegeleiders en de zorg coördinator van de school.
Wanneer een leerling een medisch en/of sociaal probleem heeft , waarbij de mentor en het zorgteam van school onvoldoende hulp kunnen bieden, dan wordt dit probleem besproken door een geleding van het ZAT, relevant voor de casus. Het wordt altijd eerst besproken met de ouders/voogd. Indien nodig, worden hierbij andere hulpverlenende organisaties uitgenodigd zoals bijvoorbeeld: de wijkagent, Veilig Thuis, Vluchtelingenwerk, enz. Zo nodig wordt verwezen naar externe hulp en worden ouders ondersteund in de toeleiding naar die hulp.

Onderzoek gezondheid

Iedere leerling krijgt gedurende het ISK-traject een gezondheidsonderzoek door een jeugd- verpleegkundige. Er wordt dan onder andere gecontroleerd of de leerling goed kan horen en zien. De jeugdverpleegkundige praat ook met de leerling over zijn/haar gezondheid. Als de leerling een gezondheidsprobleem heeft wordt hij/zij doorverwezen naar de jeugdarts en wordt er contact opgenomen met de ouders. Ouders/verzorgers mogen bij dit onderzoek, dat plaats vindt op de ISK, aanwezig zijn.

Trajectbegeleiding en loopbaancoaching

De trajectbegeleiders volgen de leerling gedurende het hele ISK-traject. Ze voeren het intakegesprek met nieuwe leerlingen en volgen de voortgang en het welbevinden van de leerling samen met de mentoren. De trajectbegeleiders begeleiden de leerlingen en hun ouders/verzorgers bij de keuze voor een vervolgschool/studie. Tijdens het traject oriënteren leerlingen zich op het Nederlandse onderwijssysteem, de scholen in de regio, de verschillende werkvelden en studiemogelijkheden. Dit doen ze door middel van lessen loopbaanoriëntatie, individuele (loopbaan)gesprekken en deelname aan activiteiten gericht op oriëntatie, bijvoorbeeld de Doe-Dagen van Scalda en Beroepen- en Techniekdagen Zeeland. Onderdeel van het traject is ook een stage op de vervolgschool. De ouders worden betrokken bij het (keuze)traject. De trajectbegeleider is onderdeel van het Zorgteam van de ISK en houdt contact met instanties zoals vluchtelingenwerk en GGD.